Văn bản pháp quy xã
23/01/2021
Thực hiện Nghị quyết của UBTVQH khóa 14 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về thành lập UBBC đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 18/01/2021 UBND xã Minh Tân có quyết định thành lập.