1. Thường trực Đảng uỷ
  • Trần Văn Mạnh

   Chức vụ: Bí thư BCH Đảng bộ

   SĐT: 0387810526

  • Trần Văn Trình

   Chức vụ: Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ

   SĐT: 0987337176


 1. Thường trực HĐND xã
  • Trần Văn Mạnh

   Chức vụ: Bí thư BCH Đảng bộ, kiêm chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0387810526

  • Phạm Văn Hoản

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0962348696

  Các tổ đại biểu HĐND
  • Lê Văn Hậu

   Chức vụ: Tổ trưởng tổ đại biểu HĐ khu vực Tân ấp

  • Phan Thị Thêu

   Chức vụ: Tổ trưởng tổ đại biểu HĐ khu vực Nguyệt Giám

  • Trần Văn Công

   Chức vụ: Tổ trưởng tổ đại biểu HĐ khu vực Dương Liễu

  Ban kinh tế - xã hội
  • Phan Thị Thương

   Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế - xã hội

   SĐT: 0917358111

  • Trần Văn Công

   Chức vụ: Phó trưởng ban KT - XH

   SĐT: 0398208491

  Ban Pháp chế
  • Phan Thị Thêu

   Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế

   SĐT: 0984639773

  • Hoàng Thị Ngân

   Chức vụ: Phó trưởng ban

   SĐT: 0971865175


 1. Công an xã
  • Trần Văn Sơn

   Chức vụ: Trưởng công an xã

   SĐT: 0934636339

  • Bùi Việt Anh

   Chức vụ: Phó trưởng Công an xã

   SĐT: 0387626868

  • Nguyễn Thái Sơn

   Chức vụ: Công an xã

   SĐT: 0911593222

  • Phạm Tuấn Anh

   Chức vụ: Công an xã

   SĐT: 0981641290

  • Hoàng Tùng Linh

   Chức vụ: Công an xã

  Quân sự xã
  • Lê Văn Hậu

   Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự xã

   SĐT: 0382295433

  • Hoàng Văn Tuyến

   Chức vụ: Công chức Hộ tịch kiêm Xã đội phó

   SĐT: 0988941280

  Văn hoá - TT
  • Lê Thị Hiền

   Chức vụ: Công chức VHTT, TT, TNTG

   SĐT: 0987315590

  • Lê Nhật Thơm

   Chức vụ: Công chức LĐ - TBXH

   SĐT: 0989921309

  Tài Nguyên - MT
  • Phạm Thành Chung

   Chức vụ: Công chức Tài nguyên Môi trường

   SĐT: 0333573062

  • Phạm Văn Cầu

   Chức vụ: Công chức XD, GT, NN, NTM

   SĐT: 0333009263

  Văn phòng HĐND - UBND
  • Trần Văn Thi

   Chức vụ: Công chức Văn phòng HĐND - UBND xã

   SĐT: 0973948036

  • Hoàng Thị Ngân

   Chức vụ: Công chức Văn phòng Nội vụ, thống kê, thủ quỹ

   SĐT: 0971865175

  Tư pháp - Hộ tịch
  • Trần Thế Tư

   Chức vụ: Công chức Tư pháp

   SĐT: 0984102565

  • Hoàng Văn Tuyến

   Chức vụ: Công chức Hộ tịch

   SĐT: 0988941280

  Tài chính - Kế toán
  • Đoàn Văn Xã

   Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

   SĐT: 0389011996


 1. Thôn Tân ấp 1
  • Hoàng Văn Ba

   Chức vụ: Trưởng thôn

   SĐT: 0979140839

  • Hoàng Thế Kỳ

   Chức vụ: Phó trưởng thôn

   SĐT: 0393781317

  Thôn Tân ấp 2
  • Hoàng Hải Quân

   Chức vụ: Trưởng thôn

   SĐT: 0369214081

  • Lê Thị Nụ

   Chức vụ: Phó trưởng thôn

   SĐT: 0379832542

  Thôn Nguyệt Giám
  • Phan Anh Loan

   Chức vụ: Trưởng thôn

   SĐT: 0977918111

  • Phan Văn Bằng

   Chức vụ: Phó trưởng thôn

   SĐT: 0914542756

  Thôn Dương Liễu 1
  • Trần Văn Công

   Chức vụ: Trưởng thôn

   SĐT: 0398208491

  • Đoàn Trung Toàn

   Chức vụ: Phó trưởng thôn

   SĐT: 0333890095

  Thôn Dương Liễu 2
  • Hoàng Thị Vường

   Chức vụ: Trưởng thôn

   SĐT: 0337120716

  • Phạm Văn Được

   Chức vụ: Phó trưởng thôn

   SĐT: 0336640271

  Thôn Dương Liễu 3
  • Trịnh Thị Hạnh

   Chức vụ: Trưởng thôn

   SĐT: 0359826777

  • Bùi Đức Kình

   Chức vụ: Phó trưởng thôn

   SĐT: 0988352547