UBBC xã Minh Tân Thành lập các Tiểu ban phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HDDND các cấp
Ngày 26/02/2021

Ngày 23/02/2021 UBBC xã Minh Tân có Quyết đinh số 02/ QĐ - UBBC về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HDDND các cấp tại xã Minh Tân nhiệm kỳ 2021-2026.

Media/206_KXMinhTan/Images/202102/qd-thanh-lap-cac-tieu-ban-20210226095841-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/Images/202102/trang-2-qd-thanh-lap-cac-tieu-ban-20210226095854-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/Images/202102/trang-3-qd-thanh-lap-cac-tieu-ban-20210226095903-e.jpg

 

Tin liên quan