UBBC xã Minh Tân ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử và số đại biểu người được bầu ở mối đơn vị bầu cử
Ngày 26/02/2021

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 20/02/2021 UBBC xã ban hành Quyết định số 01/ QĐ - UBBC về ấn định số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Media/206_KXMinhTan/Images/202102/anh-qd-an-dinh-so-dai-bieu-20210226095814-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/Images/202102/danh-sach-don-vi-bau-cu-20210226095828-e.jpg

 

Tin liên quan