Tin kinh tế
26/05/2023
Sáng ngày 26/5/2023 Đảng uỷ - UBND xã - HTXSXKDDVN xã Minh Tân tổ chức đi thăm đồng đánh giá năng suất lúa xuân 2023 và triển khai kế hoạch thu hồi sản phẩm vụ xuân năm 2023.