26/02/2021
Ngày 23/02/2021 UBBC xã Minh Tân có Quyết đinh số 02/ QĐ - UBBC về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HDDND các cấp tại xã Minh Tân nhiệm kỳ 2021-2026.
26/02/2021
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 20/02/2021 UBBC xã ban hành Quyết định số 01/ QĐ - UBBC về ấn định số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.
26/02/2021
Thực hiện Kế hoạch của UBMTTQ xã, Chiều ngày 26/02/2021 Tại phòng làm việc của Hội nông dân xã tổ chức hội nghị BCH giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026
26/02/2021
Thực hiện Kế hoạch của UBMTTQ xã, Chiều ngày 26/02/2021 Tại phòng làm việc của Hội nông dân xã tổ chức hội nghị BCH giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026
26/02/2021
Thực hiện Thông báo của UBMTTQ xã. Sáng ngày 26/02/2021 tại Phòng làm việc của Hội Người cao tuổi xã tổ chức hội nghị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.
26/02/2021
Thực hiện Thông báo số 01/TB - UBMTQ ngày 19/02/2021 của UBMTTQ VN xã Minh tân về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 26/02/2021 Tại Phòng họp UBND xã Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã. Thành phần BCH hội LHPN xã, Chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ các thôn
26/02/2021
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 24/02/2021 Tại phòng họp UBND xã UBMTTQ xã Minh Tân tổ chức hội nghị Triển khai kế hoạch giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức và thôn.
06/02/2021
Ngày 18/01/2021 UBND xã thành lập UBBC đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026;Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên UBBC xã; Ngày 02/02/2021 xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu HĐND xã.
06/02/2021
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật tổ chức bầu cử Quốc hội khoá 13; Nghị quyết 1186 của UBTV Quốc hội khoá 14 và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện. Ngày 05/02/2021 Thường trực HĐND xã Minh tân báo cáo dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần tham gia giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026