HĐND xã Minh Tân báo cáo dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần tham gia giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 06/02/2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật tổ chức bầu cử Quốc hội khoá 13; Nghị quyết 1186 của UBTV Quốc hội khoá 14 và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện. Ngày 05/02/2021 Thường trực HĐND xã Minh tân báo cáo dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần tham gia giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Tin liên quan