Ban kinh tế - xã hội
  • Phan Thị Thương

    Chức vụ:Trưởng ban Kinh tế - xã hội

    SĐT: 0917358111

  • Trần Văn Công

    Chức vụ:Phó trưởng ban KT - XH

    SĐT: 0398208491