Văn phòng HĐND - UBND
  • Trần Văn Thi

    Chức vụ:Công chức Văn phòng HĐND - UBND xã

    SĐT: 0973948036

  • Hoàng Thị Ngân

    Chức vụ:Công chức Văn phòng Nội vụ, thống kê, thủ quỹ

    SĐT: 0971865175