Thôn Dương Liễu 2
  • Hoàng Thị Vường

    Chức vụ:Trưởng thôn

    SĐT: 0337120716

  • Phạm Văn Được

    Chức vụ:Phó trưởng thôn

    SĐT: 0336640271